Zespół Szkół w Ustroniu

O Szkole

 

1. Technikum - Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw     i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

2. Technikum - Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich to zawód dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy są pomysłowi, kreatywni, cenią sobie niezależność, mają poczucie piękna i estetyki. Na zajęciach praktycznych, nasi uczniowie odkrywają swoje talenty, zdobywają  wiedzę, a także, co najważniejsze, rozwijają umiejętności nie tylko w zakresie fryzjerstwa, ale także kosmetyki ciała. Młodzież uczy się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, strzyżenia włosów, profesjonalnej stylizacji fryzur,  wykonywania zabiegów koloryzacji włosów.Oprócz tego, uczniowie korzystają z najnowocześniejszego na rynku fryzjerskim, oprogramowania i sprzętu komputerowego do badania struktury włosa oraz  wykonywania projektów fryzur. Szkolą się, jak umiejętnie zarządzać zespołem oraz co bardzo ważne w zawodzie fryzjera,  podstaw komunikacji z klientem. A to wszystko pod okiem profesjonalistów i specjalistów w tej dziedzinie, bo warto uczyć się od najlepszych.  Uczniowie uczący się na tym kierunku mają możliwość uzyskania kwalifikacji , które kończą się Egzaminem  Potwierdzającym Kwalifikacje w Zawodzie. Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.

3. Branżowa szkoła I Stopnia - Klasa wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się u pracodawców. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk.  Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są: fryzjer, cukiernik, piekarz, mechanik motocyklowy,
mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, stolarz, kucharz, ślusarz, monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych. Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie. Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślniczej.

Branżowa Szkoła I Stopnia - Kucharz


Kucharz to osoba zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Kucharz przygotowuje potrawy i napoje w punktach małej gastronomii stosując odpowiednie narzędzia, ocenia i dobiera surowce i półprodukty. Sporządza kalkulację potraw i napojów, oblicza ich wartość energetyczną.  Czuwa nad wydawaniem przygotowanych potraw, dbając o ich estetyczne wykończenie. Kucharz musi posiadać wiedzę dotyczącą różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników.  Jest również znawcą stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków. Do obowiązków kucharza należy także dbanie o wybór składników najlepszej, jakości, właściwe przechowywanie produktów, dbanie o należytą konserwację wszelkich urządzeń kuchennych. Sprawuje on nadzór nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie z wymogami sanitarnymi i BHP. Nauka trwa 3 lata. Kształcąc się w Branżowej Szkole I Stopnia (do 31.08.2017 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej)
uzyskujesz:
1) świadectwo ukończenia szkoły,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów
3) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe kucharza
 
 

Branżowa Szkoła I Stopnia - Fryzjer

Nauka trwa 3 lata. Po ukończeniu szkoły uczniowie przystępują do egzaminu czeladniczego potwierdzającego kwalifikację „Wykonywanie zabiegów fryzjerskich”. Program nauczania obejmuje: przedmioty ogólnokształcące zgodne z programem nauczania w szkole zasadniczej,przedmioty zawodowe związane z technikami i technologią fryzjerstwa, działalnością usługową we fryzjerstwie oraz językiem obcym zawodowym, przedmioty zawodowe prowadzone są w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Uczniowie klas I i II   trzy dni w tygodniu uczą się w szkole, a  dwa dni przebywają na zajęciach  praktycznych w zakładzie pracy,W III klasie nauka w szkole trwa dwa dni, zajęcia praktyczne trzy dni. Uczniowie szkoły zawodowej mogą zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o naukę zawodu i otrzymać status pracownika młodocianego.

 
  

O SZKOLE