Zespół Szkół w Ustroniu

Klasa wielozawodowa

KLASA WIELOZAWODOWA

Zapisz się

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk. 

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

 • fryzjer,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych,
 • mechanik – monter maszyn i urządzeń,
 • elektromechanik,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • stolarz,
 • kucharz,
 • ślusarz,
 • monter sieci,
 • instalacji urządzeń sanitarnych.

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.

 

Zapisz się

 

OPIS SZKÓŁ I KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA