Zespół Szkół w Ustroniu

Kucharz

Kucharz — symbol cyfrowy zawodu 512001

Zapisz się 

 

Kwalifikacja:   HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań

Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Zna zasady organizacji pracy przy obsłudze konsumenta. Wie na czym polega planowanie i rozliczanie produkcji. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Zna podstawy żywienia i przestrzega zasad racjonalnego żywienia.

Miejsce odbywania praktyk:

Szkoła gwarantuje miejsce zajęć praktycznych - zajęcia odbywają się  u pracodawców.

Możliwości zatrudnienia:

  •         Restauracje,
  •         Zakłady gastronomiczne,
  •         Bary szybkiej obsługi,
  •         Pensjonaty, domy wczasowe,
  •         Restauracje na statkach i promach,
  •         Szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  •         Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:

Absolwent kształcenia w zawodzie Kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Przygotowywania i wydawania dań może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

Zapisz się

Pliki do pobrania