Szkoły w Ustroniu

Kucharz

Kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001

 


Kwalifikacja:   HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań

Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Zna zasady organizacji pracy przy obsłudze konsumenta. Wie na czym polega planowanie i rozliczanie produkcji. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Zna podstawy żywienia i przestrzega zasad racjonalnego żywienia.

Miejsce odbywania praktyk:

  • szkoła gwarantuje miejsce zajęć praktycznych - zajęcia odbywają się  u pracodawców

Możliwości zatrudnienia:

  • restauracje,
  • zakłady gastronomiczne,
  • bary szybkiej obsługi,
  • pensjonaty, domy wczasowe,
  • restauracje na statkach i promach,
  • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

 

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Przygotowywania i wydawania dań może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Organizacja żywienia i usług gastronomiczych.

 

Zapisz się

Pliki do pobrania