Klasa wielozawodowa

worzenie klasy wielozawodowej wynika z pojawiających się coraz częściej potrzeb rynku pracy w zakresie specjalistów i fachowców w branży mechanicznej, samochodowej, budowlanej, elektrycznej, drzewnej, krawieckiej, fryzjerskiej, gastronomicznej i innej wybranej. Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców.

Nauka w klasie wielozawodowej trwa 3 lata. Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy lub są kierowani przez szkołę.

Uczniowie zdobywają w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących w ciągu 2 lub 3 dni w tygodniu. Wiedzę z zakresu teorii zawodu zdobywają na kursach zawodowych organizowanych przez ośrodki dokształcania zawodowego. Przez cały okres nauki zdobywają doświadczenie, wiedzę i umiejętności w wybranych zawodach podczas nauki zawodu u pracodawcy.

Nauka zawodu młodocianych pracowników organizowana jest przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Z tego tytułu młodociani pracownicy mają pewne prawa i objęci są kodeksem pracy. Okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia).