Baza

Szkoła jest przyjazna, zorientowana na potrzeby uczniów, dysponuje dobrze wyposażoną bazą lokalowo-dydaktyczną. Sale lekcyjne są czyste, estetyczne, zaopatrzone w nowoczesny sprzęt multimedialny (komputery, laptopy, telewizory, rzutniki, tablicę interaktywną). Na parterze budynku znajduje się pracownia gastronomiczna wyposażona w urządzenia i roboty kuchenne, mikser planetarny, a także piec konwekcyjno-parowy. Dzięki tym atutom szkoła pełni funkcję Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie: kucharz.


Misją szkoły jest kształcenie dla potrzeb współczesnego rynku pracy. Klasa wielozawodowa umożliwia uczniom wybór zawodu zgodnie z zainteresowaniami. Do najbardziej popularnych zawodów należą: sprzedawca, fryzjer, piekarz, stolarz, murarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy i inne.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w szkole, natomiast umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w zakładach pracy, z którymi podpisali umowę o pracę, a wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na miesięcznych kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Zawodowego.
Zaletą systemu kształcenia w klasach wielozawodowych jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy, nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą, płatne praktyki zawodowe, a także wliczanie czasu praktyk do stażu pracy. Uczniom pełnoletnim, mającym problemy ze znalezieniem praktyk, szkoła pomaga przez podpisanie umowy o współpracy z odpowiednim zakładem pracy, przyjaznym dla pracujących. Bezpośredni kontakt z pracodawcami od początku edukacji, nawiązuje kierownik i opiekun szkolenia praktycznego.
Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu organizowanego przez OKE lub mogą wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze