Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy to osoba, która zajmuje się prowadzeniem terapii poprzez odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, dzięki czemu przeciwdziała powstawaniu u pacjentów przewlekłych chorób i trwałego kalectwa oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia w świecie w nowy sposób. Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawnić kondycję fizyczną i psychiczną pacjenta, co w konsekwencji prowadzi do pomocy w uzyskaniu samodzielności osoby chorej.

Do obowiązków terapeuty zajęciowego zalicza się wiele różnych czynności, które mają na celu pomoc pacjentowi w odnalezieniu się w życiu na nowo. Poprzez swoje zachowanie dba o dobro pacjenta, przystosowuje go do samodzielnego życia i oferuje wsparcie psychiczne. Do zadań terapeuty zajęciowego należą:

  • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem oraz jego rodziną, a także środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym
  • rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych pacjenta
  • planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta
  • organizowanie w ramach terapii zajęć, których celem jest poprawia stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zawodowym
  • uczenia pacjenta posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
  • dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego
  • przestrzeganie tajemnicy lekarskiej w zakresie leczenia pacjenta i jego rodziny
  • współpraca z lekarzami odpowiedzialnymi za rehabilitację pacjenta
  • wykonywanie wraz z pacjentem zajęć o charakterze terapeutycznym, np. krawieckich
  • przestrzeganie przepisów bhp właściwych podejmowanej aktywności w celu zapewnienia pacjentowi możliwie najwyższego bezpieczeństwa