Technikum - Szkoła twórcza

       Nasza Szkoła Twórcza daje możliwość odkrywania zdolności, pasji, kształtowania i rozwijania osobowości a ponadto wspiera ucznia w harmonijnym i dobrze zaplanowanym rozwoju zawodowym poprzez:

  • wspieranie i inspirowanie ucznia do rozwoju kompetencji kluczowych
  • promowanie postaw przedsiębiorczości, kreatywności i wdrażanie do uczenia się przez całe życie
  • doradztwo zawodowe, personalne i społeczne

W Szkole Twórczej to potrzeby i zainteresowania uczniów wyznaczają kierunek działań edukacyjnych, a uczenie się dominować będzie nad nauczaniem.

Obecnie prowadzimy rekrutację do szkoły twórczej na kierunek:

Dlaczego warto wybrać Szkołę Twórczą w Ustroniu

Ocenianie w Szkole Twórczej:

Szkoła zapewnia możliwość realizacji funkcji oceniania: informacyjnej, motywującej i wspomagającej,
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
Jednym ze sposobów oceniania jest ocenianie kształtujące, którego podstawą jest pięć filarów – strategii:

Co po lekcjach?

Szkoła Twórcza jest miejscem, gdzie każdy uczeń może znaleźć ofertę odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom. Kluczowe znaczenie ma tu nie czas trwania, ale poziom zaangażowania uczniów, ich poczucie satysfakcji oraz przekonanie, że miały one sens.