Technikum - Szkoła Twórcza

     

Technikum to szkoła ponadpodstawowa stanowiąca syntezę liceum i szkoły branżowej. Ten rodzaj szkoły jest idealnym wyborem dla osób, które chcą uzyskać zarówno kwalifikacje zawodowe, jak i średnie wykształcenie ogólnokształcące. Co ważne – po ukończeniu technikum (pod warunkiem zdania egzaminu maturalnego) jest możliwość podjęcia studiów. Naukę w technikum może podjąć uczeń posiadający świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nauka w technikum trwa 5 lat i jest zakończona egzaminem maturalnym oraz zawodowym. Po ukończeniu szkoły uzyskuje się tytuł technika w danym zawodzie i możliwość podjęcia pracy lub kontynuowania nauki na studiach wyższych albo w szkołach policealnych.

W Technikum Zespołu Szkół Twórczych w Ustroniu prowadzimy edukację w zawodach:

- Technik żywienia i usług gastronomicznych,

- Technik usług fryzjerskich.

Dlaczego warto wybrać Szkołę Twórczą w Ustroniu

Ocenianie w Szkole Twórczej:

Szkoła zapewnia możliwość realizacji funkcji oceniania: informacyjnej, motywującej i wspomagającej,
Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
Jednym ze sposobów oceniania jest ocenianie kształtujące, którego podstawą jest pięć filarów – strategii:

Co po lekcjach?

Szkoła Twórcza jest miejscem, gdzie każdy uczeń może znaleźć ofertę odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom. Kluczowe znaczenie ma tu nie czas trwania, ale poziom zaangażowania uczniów, ich poczucie satysfakcji oraz przekonanie, że miały one sens.