Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Zespół Szkół w Ustroniu

Kucharz - Branżowa Szkoła I Stopnia

29.05.2019

Kucharz - symbol cyfrowy zawodu 512001

 


Kwalifikacja: TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

W zakładzie gastronomicznym kucharz przyjmuje surowce żywnościowe i zabezpiecza je przed zepsuciem, w odpowiedni sposób je magazynując lub utrwalając. Ocenia i dobiera żywność przeznaczoną do produkcji. Przeprowadza obróbkę wstępną i przygotowuje półprodukty do obróbki cieplnej. Stosuje różne metody obróbki cieplnej. Do obróbki surowców i półproduktów, ale także do ekspedycji potraw wykorzystuje nowoczesne urządzenia gastronomiczne. Wykańcza potrawy i napoje oraz porcjuje je do odpowiednich naczyń, stosując aktualne trendy w zakresie aranżacji potraw i napojów. Zna zasady organizacji pracy przy obsłudze konsumenta. Wie na czym polega planowanie i rozliczanie produkcji. Wykonując swoje zadania zawodowe dba o właściwe bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych potraw i napojów, przestrzegając procedur obowiązujących w gastronomii. Zna podstawy żywienia i przestrzega zasad racjonalnego żywienia.

 

Miejsce odbywania praktyk:

  • szkoła gwarantuje miejsce zajęć praktycznych - zajęcia odbywają się  w pracowni szkolnej

Możliwości zatrudnienia:

  • restauracje,
  • zakłady gastronomiczne,
  • bary szybkiej obsługi,
  • pensjonaty, domy wczasowe,
  • restauracje na statkach i promach,
  • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych.

Możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w ramach obszaru kształcenia:
Absolwent kształcenia w zawodzie Kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji TG.07. oraz po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Zapisz się