Zespół Szkół w Ustroniu

Klasa Wielozawodowa - Branżowa Szkoła I Stopnia

29.05.2019

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących, zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się u pracodawców.  Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. Szkoła pomaga w znalezieniu praktyk. 

Uczniowie szkoły zawodowej mogą być zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego i otrzymać status pracownika młodocianego. Szkołą Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

fryzjer, cukiernik, piekarz, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, stolarz, kucharz, ślusarz, monter sieci, instalacji urządzeń sanitarnych.

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

Po ukończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia uczeń może podjąć naukę Szkole Branżowej II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślniczej.

 

Zapisz się