O Szkole

1.Gimnazjum dla Młodzieży z oddziałami przysposabiającymi do pracy –5 oddziałów
Od klasy II, młodzież dwa razy w tygodniu realizuje praktyczne przyuczenie do zawodu, które odbywa się u indywidualnych przedsiębiorców z terenu powiatu cieszyńskiego (w każdym z wybranych przez uczniów zawodzie) oraz w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wiśle (w zawodzie ogrodnika i kucharza). Nad realizacją praktyk czuwają wychowawcy OHP.
Najbardziej popularne zawody realizowane u indywidualnych pracodawców: sprzedawca, fryzjer, stolarz, piekarz, kucharz, elektryk, blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, murarz-tynkarz, malarz.

2. Technikum - Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. W czasie swojej pracy przyjmuje surowce, półprodukty, organizuje proces magazynowania i zabezpieczania przed zepsuciem. Ocenia surowce, półprodukty i potrawy gotowe korzystając z oceny organoleptycznej. Przeprowadza obróbkę wstępną i cieplną zgodnie z zasadami. Rozróżnia zmiany pozytywne i negatywne zachodzące w żywności podczas przechowywania, obróbki wstępnej i cieplnej. Kontroluje etapy procesu technologicznego poprzez racjonalną gospodarkę surowcami i przestrzega zasad gospodarki odpadkami. Opracowuje nowe receptury na potrawy i napoje, wdraża je do produkcji. W swoich działaniach stosuje systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Posługuje się nowoczesnym sprzętem i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Organizuje proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Przestrzega zasad racjonalnego żywienia. Stosuje nowe trendy w żywieniu, stale się kształci. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal. Potrafi pracować pod presją czasu, współpracować w zespole i zarządzać zasobami ludzkimi. Miejscem pracy technika żywienia i usług gastronomicznych są zakłady gastronomiczne typu zamkniętego i otwartego. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

3.Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa3 klasy wielozawodowe

kształcą uczniów w zawodach: kucharz, sprzedawca, stolarz, piekarz, blacharz samochodowy, mechanik samochodowy, lakiernik, elektryk oraz innych zgodnych z rozporządzeniem.
Wszyscy uczniowie realizują praktyki zawodowe u pracodawców z terenu Ustronia, Cieszyna, Skoczowa, Wisły, Brennej i innych mniejszych miejscowości – w klasie I – dwudniowe, w klasie II i III – trzydniowe.

4.Policaelna Szkoła Sekretarek – kształcimy na kierunku   sekretarka medyczna

5.Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe-

technik masażysta 

nowy kierunek :  terapeuta zajęciowy .
Praktyki zawodowe realizowane są w placówkach służby zdrowia oraz placówkach żywienia zbiorowego. Głównymi partnerami, współpracującymi od wielu lat ze szkołą są: Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji USTROŃ, Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe SA w Ustroniu, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie – Szpital Śląski.

 Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów w ramach projektów europejskich, dodatkowe certyfikowane umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a dla najlepszych stypendia. Zapewniamy specjalistyczne pracownie lekcyjne, dostęp do internetu, profesjonalną kadrę nauczycielską.